Xiao Long Bao


01

Pork Xiao Long Bao

PHP 160 / 5 pcs
PHP 315 / 10 pcs


03

Chicken Xiao Long Bao

PHP 160 / 5 pcs
PHP 315 / 10 pcs


06

Pork and Roasted Garlic Xiao Long Bao

PHP 165 / 5 pcs
PHP 320 / 10 pcs


06

Foie Gras and Chicken Xiao Long Bao

PHP 135 / piece


02

Crab Roe and Pork Xiao Long Bao

PHP 285 / 5 pcs
PHP 565 / 10 pcs


04

Green Squash and Shrimp Xiao Long Bao

PHP 165 / 5 pcs
PHP 320 / 10 pcs


05

Truffle and Pork Xiao Long Bao

PHP 135 / piece